Thuis in uw branche

Reviewreglement

Reviewreglement Reviewcommissie als bedoeld in art. 3.5 van de statuten van SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) zoals laatstelijk vastgesteld bij notariële akte d.d. 21 februari 2013.

Overwegende

De Reviewcommissie ("RC") is op grond van de statuten van SRA ingesteld ter toetsing en bewaking van de aan de volwaardige leden van SRA door haar algemene ledenvergadering geformuleerde kwaliteitseisen, waartoe de RC periodiek bij de volwaardige leden van SRA onderzoek verricht (de "Review"), één en ander als nader vastgelegd in het thans geldende Reviewreglement.

Accreditatie, Convenanten en Toezichtsarrangement in het kader van kwaliteitsbewaking

Op 10 september 2009 is tussen SRA en NIVRA een accreditatieovereenkomst gesloten inzake het uitvoeren van periodiek onderzoek en vervolgonderzoek als bedoeld in de Verordening Kwaliteitsonderzoek.

Op 31 augustus 2009 is tussen SRA en de Belastingdienst (“BD”) een convenant gesloten inzake de samenwerking betreffende de kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren. 

Op 31 december 2011 is tussen SRA en de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") een vervolgconvenant (het Convenant) gesloten inzake de samenwerking op het gebied van het toezicht op SRA-accountantsorganisaties. 

Op 5 juni 2012 is tussen het Bureau Financieel Toezicht ("BFT") en SRA het Toezichtsarrangement gesloten inzake de Wet ter voorkoming witwassen en het financieren van terrorisme ("Wwft") betreffende het door SRA zorg dragen voor en toezicht houden op naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft door SRA-kantoren.

Uit hoofde van de convenanten met AFM, de Belastingdienst en het Toezichtsarrangement BFT dragen SRA en haar organen, waaronder de RC, aan de hand van nadere operationele afspraken, zorg voor het stimuleren en toetsen van de naleving van de geldende wettelijke bepalingen en overige overheidswege en de publiekrechtelijke organisaties gegeven regels door haar leden. 

Artikel 1: Begrippen

Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders bepaald of uit het zinsverband anders blijkt, hebben de begrippen in dit reglement dezelfde betekenis als in de statuten van SRA. 

Artikel 2: Commissie, kerntaak en middelen

 1. De RC is een krachtens de statuten van SRA ingesteld orgaan ter toetsing en bewaking van de aan de leden van SRA gestelde kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de algemene vergadering van SRA.
 2. De RC dient het bestuur van SRA voorts gevraagd en ongevraagd van advies.
 3. De RC oefent haar taken onder eigen verantwoordelijkheid uit.
 4. De RC heeft haar adres bij de vereniging. Alle correspondentie voor de RC wordt gericht aan de ambtelijk secretaris van de RC.
 5. SRA verschaft de RC alle voor de uitoefening van haar taken benodigde faciliteiten en middelen.
 6. De RC is bevoegd om zich in de uitoefening van haar werkzaamheden te doen bijstaan door haar aan te wijzen deskundigen.
 7. De leden van SRA verlenen aan de RC alle voor de uitoefening van haar taken benodigde gegevens, stukken en medewerking. 

Artikel 3: Samenstelling, besluitvorming, benoeming, ontslag, bezoldiging en jaarverslag

 1. Het bestuur van SRA bepaalt het aantal leden van de RC. De RC bestaat uit ten minste vijf personen.
 2. Aan de RC wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd die door het bestuur wordt aangewezen. De ambtelijk secretaris is géén lid van de RC en heeft derhalve géén stemrecht.
 3. Ieder commissielid heeft één stem. Alle besluiten van de RC worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit reglement ten aanzien van bepaalde besluiten een versterkte meerderheid voorschrijft.
 4. Behoudens, indien en voor zover daarvan in dit reglement is afgeweken, is hetgeen in de statuten van SRA is bepaald omtrent oproeping tot en besluitvorming in bestuursvergaderingen voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de RC.
 5. De leden van de RC worden benoemd, geschorst en ontslagen door de zittende leden van de RC. De RC voorziet steeds zo spoedig mogelijk in een vacature. Indien de RC op enig moment géén leden heeft, benoemt het bestuur van SRA deze zo spoedig mogelijk.
 6. Leden van de RC kunnen slechts zijn accountants die verbonden zijn (geweest) aan een (oud) lid van SRA, doch thans geen beleidsbepalende of tekeningsbevoegde rol meer vervullen bij een kantoor, mits zij wel zijn aangesloten bij de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) en zij voldoen aan de door het bestuur van SRA vast te stellen competenties.
 7. De leden van de RC worden benoemd voor de duur van vier jaar, waarna het lidmaatschap van de RC van rechtswege eindigt, tenzij het betreffende lid wordt herbenoemd. Uiterlijk drie maanden vóórdat voornoemde zittingsduur van vier jaar van een lid van de RC verstrijkt voorziet de RC in de daardoor ontstane vacature.
 8. Het bestuur benoemt een voorzitter die is belast met de leiding van de vergaderingen van de RC en haar werkzaamheden.
 9. Een lid van de RC kan worden geschorst of ontslagen door een daartoe strekkend eenstemmig besluit van de overige leden van de RC. Een schorsing mag in totaal niet langer duren dan drie maanden.
 10. Het lidmaatschap van de RC eindigt van rechtswege indien en zodra het betreffende lid niet langer aan de in het zesde lid van dit artikel gestelde eisen voldoet.
 11. Het lidmaatschap van de RC eindigt voorts doordat het betreffende lid bedankt. Alvorens te bedanken voorziet het betreffende lid in samenspraak met de overige leden van de RC in zijn opvolging.
 12. De RC leden ontvangen een vergoeding die vastgesteld wordt door het bestuur van SRA.
 13. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van een boekjaar brengt de RC verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. 

Artikel 4: Geheimhouding, privacy en tegenstrijdig belang

 1. De leden van de RC zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie die zij in de uitoefening van hun taken verkrijgen, behoudens voor zover zij tot informatieverstrekking ingevolge de wet of dit reglement verplicht zijn. De RC staat ervoor in dat de door haar bij de uitoefening van haar taken ingeschakelde derden tot eenzelfde geheimhoudingsplicht zijn verbonden.
 2. Het bestuur van SRA dan wel een of meer individuele bestuursleden hebben recht op inzage van alle dossiers van de RC. Hetzelfde geldt voor de toetsingsorganen van de Beroepsorganisatie(s) voor zover zulks voortvloeit uit de accreditatievoorwaarden.
 3. De RC zal bij de uitoefening van haar taken handelen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. In geval een lid van de RC ten aanzien van een bepaald dossier een tegenstrijdig belang heeft, zal hij zich daarin niet mengen en de taakuitoefening met betrekking tot het betreffende dossier volledig overlaten aan de overige RC leden. Indien en voor zover de RC zulks geraden acht is zij bevoegd om voor die gevallen een of meer derden te benoemen om de taken in het betreffende dossier onder verantwoordelijkheid van de RC uit te oefenen. 

Artikel 5: Kwaliteitsbewaking en frequentie

 1. Ter bewaking van de door de algemene vergadering geformuleerde kwaliteitseisen zal de RC de kantoren van de leden van SRA periodiek (doen) reviewen.
 2. Het bestuur van SRA stelt, rekening houdend met de geldende wettelijke voorschriften en de geldende voorschriften van de Beroepsorganisatie, de frequentie van de Reviews vast (de "frequentiecyclus").
 3. Indien een lid van SRA bij een Review een onvoldoende behaalt, zal binnen één jaar na die eerste Review een tweede Review plaatsvinden.
 4. Het bestuur van SRA kan voorts incidenteel, bij vermeende risicofactoren, de RC opdragen een tussentijdse Review uit te voeren.
 5. Indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat kan de RC ook zelf te allen tijde besluiten tot het houden van een extra Review.
 6. De RC besluit op basis van de beschikbare informatie (o.a. monitoringslijst, vragenformulier) over de inrichting van de review en het tijdspad waarin dit plaatsvindt.
 7. De Review betreft in principe het gehele functioneren van (de organisatie van) de leden op alle gebieden waarop diensten worden aangeboden op alle vestigingen van die organisatie. 

Artikel 6: Informatieplicht leden

 1. De RC dient uiterlijk binnen een maand na invoeringsdatum schriftelijk geïnformeerd te worden inzake organisatorische wijzigingen ten gevolge van fusie, overname of splitsing.
 2. De RC dient per omgaande geïnformeerd te worden als een kantoor:
  a. een vergunningsaanvraag in het kader van wettelijke controles indient bij de Autoriteit Financiële markten (AFM);
  b. de door de AFM verleende vergunning intrekt.
 3. De RC dient in het kader van bewaking van het kwaliteit stelsel geïnformeerd te worden over
  tuchtprocedures en incidenten.    

Artikel 7: Toetsingsbevoegdheden

De RC maakt de Accountantsorganisatie kenbaar dat de in het kader van het Convenant AFM, het convenant BD, het Toezichtsarrangement BFT en de accreditatie RvT (Raad voor Toezicht) te verrichten toetsing zonder gebruikmaking van publiekrechtelijke bevoegdheden plaatsvindt. Zij legt de door de Accountantsorganisatie gegeven schriftelijke toestemming voor de toetsing vast en informeert de AFM indien de Accountantsorganisatie weigert deze toestemming geheel of ten dele te verlenen. 

Artikel 8: Monitoring en Review

1. Monitoring
a. Jaarlijks vindt monitoring van alle kantoren plaats waarbij zover als mogelijk gebruik gemaakt wordt van de gegevens van de beroepsorganisatie en de AFM.
b. Bij de monitoring steunt de RC op de systemen van self assessment.
c. De RC bepaalt door middel van de monitoring risicogericht wanneer er wordt getoetst en in welke mate.

2. Review
a. De RC deelt aan een lid schriftelijk mede dat een Review wordt gehouden op een door haar te bepalen datum (en eventueel in welke vestiging de review plaatsvindt en met welke medereviewer).
b. Deze schriftelijke mededelingen worden minstens 6 weken voor het plaatsvinden van het onderzoek gemeld.
c. Gelijktijdig met die mededeling wordt aan het desbetreffende lid verzocht een vragenformulier te beantwoorden en eventuele overige door de RC gevraagde informatie te verstrekken. Het desbetreffende lid dient het ingevulde vragenformulier en de eventuele overige door de RC gevraagde informatie niet later dan op de veertiende dag vóór de aanvang van de Review aan de RC te doen toekomen.
d. Een Review wordt in beginsel op één dag uitgevoerd, maar indien nodig kan het onderzoek worden uitgevoerd gedurende meerdere dagen.
e. Een Review omvat onder meer:

 • bespreking van het ingevulde vragenformulier en de eventuele overige door de RC gevraagde informatie;
 • dossieronderzoek;
 • bespreking van de bevindingen.

Artikel 9: Rapportage en melding

 1. De RC legt de bevindingen van een Review vast in een rapport. Daarin worden tevens opgenomen aanbevelingen en aanwijzingen voor maatregelen welke door het desbetreffende lid eventueel moeten worden genomen ter bereiking van het vereiste kwaliteitsniveau. Het desbetreffende lid ontvangt een afschrift van dit rapport en wel niet later dan op de dag waarop sinds de Review één kalendermaand is verstreken.
 2. Een lid van SRA dat geen voldoende behaalt zal:
  a. conform de accreditatievoorschriften van de NBA door de RC worden gemeld aan de Raad voor Toezicht van de NBA;
  b. Bij een onvoldoende hertoetsing zal conform de accreditatievoorschriften van de NBA door de RC worden gemeld aan de Raad voor Toezicht van de NBA en zal dossieroverdracht
  plaatsvinden.
  c. in het kader van de handhaving van de aan de leden van SRA gestelde kwaliteitseisen worden gemeld aan het bestuur van SRA, hetgeen ex artikel 6 lid 4 (respectievelijk het daarvoor in de plaats tredende artikel) van de statuten van SRA kan leiden tot ontzetting van het betreffende lid uit diens lidmaatschap.
 3. De AFM ontvangt per kwartaal van SRA een overzicht met toetsingsuitkomst van de getoetste accountantsorganisaties die onder het Convenant vallen waarbij de toetsingsuitkomsten voldoende (groen), voldoet nog niet (oranje) en onvoldoende (rood) gehanteerd worden.
 4. De BFT ontvangt jaarlijks van SRA een periodieke algemene rapportage over de bevindingen van de onderzoeken WWFT. Constateringen van ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden aan de BFT.
 5. De RC zal het betreffende lid van voornoemde meldingen schriftelijk op de hoogte stellen. 

Artikel 10: Bezwaarprocedure toetsingsconclusies

 1. Indien een lid zich niet kan verenigen met de conclusies van een definitief verslag van een toetsing, kan het lid schriftelijk, met redenen omkleed, haar bezwaar kenbaar maken de ambtelijk secretaris van de RC.
  a. Het bezwaar dient binnen 6 weken na de dagtekening van het definitieve verslag kenbaar te zijn gemaakt.
  b. Het lid ontvangt van de RC een ontvangstbevestiging als het bezwaarschrift is ontvangen.
  c. Op basis van dit bezwaar bepaalt de RC binnen één maand na ontvangst van het bezwaarschrift of een gesprek noodzakelijk is.
  d. Een delegatie van de RC pleegt zo nodig binnen één maand overleg met vertegenwoordigers van het betreffende kantoor.
  e. Op basis van het in voorgaande leden gestelde kan het verslag worden aangepast en wordt het verslag binnen 14 dagen wederom definitief vastgesteld door de RC.
 2. Indien een kantoor zich, na bovenstaande procedure, alsnog niet kan verenigen met het definitieve verslag, bestaat - slechts in geval van een geschil over de gevolgde procedure - de mogelijkheid bezwaar te maken bij het bestuur van SRA.
  a. Dit schriftelijk bezwaar dient binnen drie weken na ontvangst van het definitieve verslag ingediend te worden bij de directeur van de vereniging.
  b. Het bestuur van SRA zal binnen zes weken, zo nodig na overleg met de RC en de Raad van Toezicht welke ingesteld is ter waarborging en optimalisering van de kwaliteit van het reviewsysteem (Reglement Raad van Toezicht) en het desbetreffende kantoor, bepalen of het ingediende bezwaar gegrond is.
  c. Indien het bezwaar als gegrond wordt verondersteld volgt terug verwijzing naar de RC onder vermelding van de argumenten die het bestuur onderschrijft ten aanzien van de gebreken in de gevolgde procedure. Afhandeling door de RC dient vervolgens binnen één maand nadat zij geïnformeerd zijn door het bestuur plaats te vinden.
  d. Indien het bezwaar ongegrond wordt verondersteld, zal het bestuur zowel het kantoor als de RC hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 3. De kosten van bezwaar komen voor rekening van het lid indien het bezwaar ongegrond wordt
  verklaard. 

Artikel 11: Kosten

 1. De kosten verbonden aan één reguliere toetsingsdag (1 dag met 2 reviewers) per cyclus (6 jaar) van SRA leden zonder Wta vergunning zijn voor rekening van SRA.
 2. Alle kosten die zijn verbonden aan de toetsing van de Wta kantoren komen voor rekening van deze leden, zulks tegen door het bestuur van SRA vast te stellen tarieven.
 3. Alle overige kosten die zijn verbonden aan de uitoefening van de taken van de RC ter toetsing en bewaking van de aan alle leden van SRA gestelde kwaliteitseisen komen voor rekening van het desbetreffende lid van SRA, zulks tegen door het bestuur van SRA vast te stellen tarieven.

Dit Reviewreglement Reviewcommissie is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van SRA op 14 december 2017.

Download het Reviewreglement Reviewcommissie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren