Thuis in uw branche

Kwaliteitstoetsingen SRA

Lid zijn van de vereniging SRA is onder andere een kwaliteitskeurmerk. Dat betekent dat alle SRA leden aan een aantal formele kwaliteitseisen moet voldoen. De onafhankelijke reviewcommissie van SRA toetst deze kwaliteit, vóór aanvang maar ook tijdens het lidmaatschap. Elke bij SRA aangesloten kantoororganisatie wordt (tenminste) een keer per zes jaar getoetst. Alle kantoren staan daarmee onder een regime van doorlopend toezicht.

Uitgangspunten

 • De reviewcommissie toetst periodiek of de (potentiële) SRA-leden werken conform de in Nederland geldende regelgeving en overige van overheidswege en door bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels.
 • De reviewcommissie toetst of SRA-leden voldoen aan de kwaliteitseisen die door de algemene ledenvergadering zijn vast gesteld.
 • De vereniging SRA bewaakt het kwaliteitsniveau van de leden o.a. door het stimuleren en toetsen van de leden.
 • In het reviewreglement van de reviewcommissie zijn de taken en verantwoordelijkheden van de commissie vastgelegd.

Accreditatie Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het SRA-reviewsysteem is door de NBA Raad voor Toezicht geaccrediteerd. Dit betekent dat alle aangesloten leden onder de SRA-toetsing vallen en vrijgesteld zijn van toetsing door de NBA. De Raad en SRA hebben een uniforme beoordelings- en rapportagesystematiek. Elk bij SRA aangesloten kantoor wordt (tenminste) een keer per zes jaar getoetst. 

Convenant Autoriteit Financiële Markten

SRA heeft een convenant met de AFM inzake de kwaliteitstoetsingen bij nOOB accountantsorganisaties die lid zijn van SRA. De AFM steunt in beginsel op het reviewsysteem van SRA. SRA voert periodiek kwaliteitstoetsingen uit bij alle SRA leden met een Wta-vergunning. Elk bij SRA aangesloten kantoor wordt (tenminste) een keer per zes jaar getoetst. 

Toezichtarrangement Bureau Financieel Toezicht

SRA heeft een toezichtarrangement afgesloten met BFT. Het BFT is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). SRA draagt bij haar leden, met het afsluiten van dit toezichtarrangement, zorg voor het toezicht houden op de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. 

Algemene informatie kwaliteitstoetsingen

Bij een toetsing wordt de kantoororganisatie getoetst op de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De SRA-reviewers onderzoeken of alle aangesloten kantoren voldoen aan de in de wet gestelde eisen, met inachtneming van de voorwaarden uit de NBA-accreditatie, het AFM-convenant en het BFT-toezichtarrangement. De kantoren worden met name getoetst op:

 • de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek;
 • de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in het algemeen;
 • de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor wat betreft de (wettelijke) controledossiers;
 • de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing in het kader van onafhankelijkheid;
 • de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, specifiek op het gebied van kwaliteitsbewaking.
 • De compliance met betrekking tot geldende wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en door de bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels zoals:
  • Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
  • Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)
  • Verordening accountantsorganisaties (VAO)
  • Maatregelen opgenomen in het Rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter!’ van oktober 2015
  • Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)
  • Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
  • Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), aangesloten op de Clarified ISA’s, zoals gepubliceerd door de IAASB
  • Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
  • Nadere voorschriften permanente educatie
  • Nadere voorschriften Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)

Bij een toetsing wordt het kantoor getoetst op de werking van het stelsel door een toetsing van één of meer dossiers uit het Wta-domein en/of de NBA-domeinen.

Vanuit het kwaliteitsoogpunt kan eerder overgegaan worden op een toetsing indien daar aanleiding toe bestaat. Aanleiding daartoe kan worden gevonden op basis van risicoanalyses, met als input onder meer de monitoringvragenlijst NBA en AFM (zoals vastgelegd in accreditatie en convenant en werkdocumenten, en zoals ook NBA en AFM dat uitvoeren), die kantoren op basis van self-assessment invullen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan signalen uit de markt, klachten en incidenten (fraudesignalen) of civiele, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures, fusies, overnames en afsplitsingen.

Aanvullende toetsingssystematiek vanuit de vereniging SRA

Inventarisatiegesprekken - frequentere begeleiding

De vereniging SRA heeft gesteld dat de uitvoering van een kwaliteitstoetsing met een frequentie van (slechts) eens per zes jaar (zoals wettelijk vastgelegd in de Wta en Verordening op de kwaliteitstoetsingen), geen voldoende garantie biedt om een continue, duurzame kwaliteit te kunnen waarborgen. Als extra waarborg (dus los van wet- en regelgeving) en in het kader van frequentere begeleiding heeft SRA daarom ‘inventarisatiegesprekken’ binnen de SRA-reviewcyclus geïntroduceerd.

Bij een inventarisatiegesprek staat het (tussentijds) vaststellen van het goed functioneren van het kwaliteitssysteem bij kantoren (met of zonder Wta-vergunning) centraal: het kantoor wordt getoetst op de opzet en bestaan van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. 

 • Bij een kantoor zonder Wta-vergunning is een inventarisatie elke 3 jaar. 
 • Bij een kantoor met Wta-vergunning wordt iedere 2 jaar een inventarisatiegesprek gehouden
 • Bij een kantoor met een Wta-vergunning en met een wettelijke controle-portefeuille van meer dan 50 wettelijke controles doet op jaarbasis, wordt elk jaar een inventarisatiegesprek gehouden.
Tijdens het inventarisatiegesprek met een beleidsbepaler en (veelal) de compliance officer wordt het door het kantoor gehanteerde systeem van self assessment getoetst in opzet en bestaan. De regiocoördinator krijgt een goed beeld van de kwaliteitsnorm die het SRA-lid zichzelf oplegt. Bij twijfel hierover kan besloten worden tot het houden van een vervolgonderzoek om de werking van het kwaliteitssysteem door middel van dossieronderzoeken te beoordelen. Het voeren van de inventarisatiegesprekken biedt de regiocoördinatoren een goede mogelijkheid om de coachende rol die SRA voorstaat, daadwerkelijk invulling te geven. In dit kader is de SRA-reviewaanpak uniek te noemen.

Toetsing fiscale domein

In 2012 is de vereniging SRA gestart met het uitvoeren van toetsingen op de fiscale praktijk volgens de 6-jaars cyclus. Dit initiatief is genomen vanuit het besef dat het kwaliteitsbeheersingssysteem en het kwaliteitsbeleid van het kantoor de basis is voor de volledige dienstverlening van het kantoor, dus ook het fiscale domein.

Verplichte kwaliteitsprogramma’s

Op basis van de resultaten van kwaliteitstoetsingen, ontwikkelingen die relevant zijn voor het integrale kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsniveau van haar leden heeft SRA de mogelijkheid om kwaliteitsprogramma’s [vanuit de beroepsorganisatie of SRA zelf] verplicht te stellen voor haar leden. Dit geeft SRA de mogelijkheid om, los van wet- en regelgeving, zaken verplicht te stellen aan haar leden waar het de kwaliteit van de gehele kantoororganisatie betreft. 

Aanvullend kwaliteitsbeleid SRA

Ieder accountantskantoor dat aantoonbaar voldoet aan wet- en regelgeving kan lid van SRA worden en blijven. Deze lidmaatschapsverplichting wordt tijdens de ballotage, en periodiek gedurende het lidmaatschap getoetst door de onafhankelijke SRA Reviewcommissie.

SRA is een vereniging van accountantskantoren die kwaliteit van een hoog niveau leveren aan alle belanghebbenden. Deze intrinsieke drive zit in de genen van kantoren die bewust kiezen voor het SRA-lidmaatschap. SRA-leden willen presteren volgens een bepaald kwaliteitsniveau en werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op de volledige dienstverlening. SRA-kantoren onderscheiden zich daarmee en hebben een kwaliteitsvoorsprong. SRA wil die voorsprong voor haar leden behouden en blijven realiseren. 

Om volwaardig lid te kunnen zijn geldt daarom een collegiale verplichting, passend bij de verenigingsgedachte dat elk SRA-kantoor (ballotage-lid en volwaardig lid) aantoonbaar bezig moet zijn met kwaliteit en -waar nodig- aan kwaliteitsverbetering. Een integraal kwaliteitsbeleid bevat, naast vaktechnische kwaliteit, ook andere kwaliteitsindicatoren zoals cultuur en gedrag. Door ons als vereniging samen met onze leden in te zetten voor een aanvaardbaar kwaliteitsniveau op alle vlakken, kunnen we bouwen aan vertrouwen en aan ons kwaliteitskeurmerk. Lees hier meer informatie over het kwaliteitsbeleid van SRA.

Bij SRA leden wordt tijdens de kwaliteitstoetsingen in ieder geval aandacht besteedt aan de volgende zaken:

 • Geldende wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en door de bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels.
 • De werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, door een toetsing van één of meer dossiers uit het Wta-domein en/of de NBA-domeinen volgens de accreditatie en convenant-afspraken.
 • De door de vereniging SRA / ALV vastgelegde kwaliteitseisen zoals uitgewerkt in het SRA Kwaliteitshandboek en het SRA kwaliteitsbeleid. 

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren