Thuis in uw branche
Contact SRA T 030 656 60 60
E info@sra.nl

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht
Contact en route
Lid worden? Geïnteresseerd in het SRA-lidmaatschap? Download het inschrijfformulier. Inschrijfformulier lidmaatschap

Lid worden van SRA: stappenplan

U wilt lid worden van SRA. SRA is een kwaliteitskeurmerk. Dat betekent dat u aan een aantal formele kwaliteitseisen moet voldoen. Een speciale 'reviewcommissie' van SRA toetst deze kwaliteit, vóór aanvang maar ook tijdens het lidmaatschap. Lees in vier stappen wat dat voor u betekent.

Algemeen

SRA kent een kantorenlidmaatschap en staat in principe open voor openbare accountantskantoren. Het SRA-lidmaatschap ziet op de gehele (netwerk)organisatie

Het accountantskantoor dient te beschikken over de certificeerbevoegdheid, zoals bedoeld in de Wet op de Registeraccountants, respectievelijk de Wet op de Accountant-Administratieconsulenten. De ballotage heeft tot doel vast te stellen of het kandidaat-lid voldoet aan de kwaliteitsmaatstaven, zoals deze ondermeer zijn vastgelegd in de SRA-Handboeken, en/of het kandidaat-lid past binnen de verenigingsstructuur van SRA.

Stappenplan

Stap 1: Ballotage-lid

Op het moment dat u het inschrijfformulier, het opgaveformulier omzetgegevens en de toetredingsbijdrage heeft voldaan, is uw kantoor ballotage-lid.

Afspraak collegiale toetsing

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de statuten van de vereniging en stemt u in met het aanleveren van de gegevens, die noodzakelijk zijn voor toekenning van het lidmaatschap en het onderzoek van de SRA-Reviewcommissie.

Gebruik faciliteiten

Op het moment dat u het inschrijfformulier, het opgaveformulier omzetgegevens en de ballotagefee heeft voldaan, is uw kantoor ballotage-lid. U mag zich dan nog niet profileren als SRA-lid, maar al wel gebruikmaken van de faciliteiten die SRA te bieden heeft. 

Toetredingsbijdrage

Voor toetreding tot SRA wordt entreegeld in rekening gebracht voor de kosten die verband houden met de toelatingsprocedure, waaronder de collegiale toetsing. De hoogte van het entreegeld is afhankelijk van de omzet van uw kantoor.

 Omzet  Kosten
 T/m € 500.000  € 4.000
 T/m € 2.300.000  € 7.000
 T/m € 4.500.000  € 10.000
 Meer dan € 4.500.000  € 20.000

De genoemde kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Stap 2: De collegiale toetsing (ballotage en reguliere review)

De eerste dag van de review wordt de organisatiestructuur besproken en wordt het interne kwaliteitssysteem getoetst. Op basis van de resultaten van dit gedeelte van de review bepaalt het reviewteam hoeveel en welke dossiers er getoetst gaan worden.

Over het algemeen leert de ervaring dat de volledige toetsing niet meer in één dag afgerond kan worden. Een tweede dag is meestal noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel over de hele organisatie te komen. In het geval het een ballotagetoetsing betreft is de eerste dag inbegrepen in het entreegeld. Daarna worden alle reviewkosten aan u doorbelast. De review wordt in principe uitgevoerd door twee reviewers. De regiocoördinator neemt contact met u op om een datum voor de toetsing te plannen.

Uw organisatie kritisch onder de loep

Een collegiale toetsing houdt letterlijk in dat al uw prestaties 'getoetst' worden: de reviewcommissie neemt het hele functioneren van uw organisatie kritisch onder de loep. Dat betekent dat niet alleen uw accountancywerkzaamheden getoetst worden, maar ook die op het gebied van fiscaliteiten en advisering. Daarnaast kijkt de commissie hoe uw kantoor gebruik maakt van ICT. Met een collegiale toetsing krijgt u als het ware een blauwdruk van de kwaliteit van uw dienstverlening.

Kwaliteitsgarantie op alle vestigingen

SRA richt zich bij het onderzoek in eerste instantie op het functioneren van uw hoofdvestiging, maar kijkt vervolgens wel of het niveau ook voor de overige vestigingen geldt. Hiertoe toetst het reviewteam het interne stelsel voor kwaliteitsbeheersing en –bewaking van uw gehele organisatie. Wanneer u al een intern kwaliteits- en bewakingssysteem heeft dat aan de normen voldoet, is de aanpak van de commissie minder uitgebreid dan wanneer u dat niet heeft.

Vrijstelling toetsing NBA/Raad voor Toezicht

Met de collegiale toetsing van SRA voldoet u ook aan de normen van de NBA voor interne kwaliteitsbeheersing (artikel 26 van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen van de NBA). Deze normen liggen vast in Verordeningen (inclusief toelichtingen) en Nadere voorschriften van de NBA. Het SRA-reviewsysteem is door de NBA Raad voor Toezicht geaccrediteerd. De SRA-kantoren zijn hierdoor vrijgesteld van collegiale toetsing door de NBA en Raad voor Toezicht.

Ballotageprocedure en vrijstelling

Indien u nog niet volledig lid bent van SRA en nog in de ballotageprocedure zit, valt u niet onder de vrijstelling van de NBA en Raad voor Toezicht. In het geval u onder de Raad voor Toezicht valt, kunt u de Raad voor Toezicht melden dat u het lidmaatschap van SRA heeft aangevraagd.  De Raad voor Toezicht beslist over een eventueel uitstel of afstel van toetsing door de NBA. Ook is het mogelijk om, in bepaalde omstandigheden, gezamenlijk te toetsen.

Heeft u al een collegiale toetsing gehad van het NBA?

Een kantoor dat in de hertoetsingsprocedure van de Raad voor Toezicht zit, kan het lidmaatschap van SRA aanvragen. De NBA wil zicht houden op het verloop van het verbeteringsproces en houdt deze kantoren onder haar hoede tot het kantoor door de Raad voor Toezicht met een voldoende beoordeeld is. In sommige gevallen is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een gezamenlijke toets van de NBA en SRA. Het initiatief voor een gezamenlijke toetsing ligt bij het kantoor. De Raad voor Toezicht en SRA hebben hierover contact.

SRA levert aan de NBA de naam aan van één van de regiocoördinatoren. De Raad voor Toezicht-teamleider neemt contact op met de SRA-toetser voor het afstemmen van een datum. Het secretariaat van de Raad voor Toezicht bevestigt de afspraak bij het kantoor, de beide toetsers en informeert SRA. In veel gevallen zal het bij een verzoek om een gecombineerde toetsing gaan om een kantoor dat bij de Raad voor Toezicht voor een hertoetsing aanmerking komt. De hertoetsing van de Raad voor Toezicht vindt altijd doorgang. De toetser van de Raad voor Toezicht maakt altijd gebruik van software van de Raad voor Toezicht.

Indien een kantoor het lidmaatschap aanvraagt en onlangs door de Raad voor Toezicht is getoetst, is het volgende afgesproken. Voorwaarde is dat de beoordeling van deze toetsing voldoende was, anders is de voorgaande alinea van toepassing. Het kantoor wordt gevraagd een kopie van de NBA-toetsing aan SRA te sturen en de vragenlijst kwaliteitsbeheersing (en aanvullende gegevens) aan te leveren. Op basis hiervan beoordeelt de regiocoördinator of een SRA-toetsing nog noodzakelijk is. Over het algemeen zal dit wel het geval zijn, daar SRA ook naar andere zaken kijkt (bijvoorbeeld op fiscaal gebied).

Aspirant-lidmaatschap

Indien uw kantoor bij een ballotagereview geen ruime voldoende krijgt maar er vertrouwen bestaat dat binnen afzienbare termijn dit wel het geval zal zijn, kan de ledenadministratie uw kantoor registreren als aspirant-lid. Aspirant-lidmaatschap kan ook worden toegekend indien de ballotageprocedure langer duurt dan een jaar, bijvoorbeeld wegens afwachting van toetsingsprocedure van de Raad voor Toezicht. Uw kantoor betaald vanaf dat moment contributie en mag gebruik maken van de faciliteiten van SRA om uw kantoor op het gewenste niveau te krijgen; uw kantoor mag zich echter niet profileren als SRA-kantoor. Dit betekent dat uw kantoor het SRA-logo nog niet op het briefpapier mag vermelden, geen vermelding als SRA-lid krijgt op de site, etc.

Stap 3: Het advies

Na afloop van de toetsing maakt de regiocoördinator een verslag. Het review-team geeft op basis van het verslag aan het SRA-bestuur een advies over het lidmaatschap. Er zijn drie mogelijkheden:

1. U voldoet geheel aan de eisen…

Goed nieuws: u voldoet geheel aan de eisen van SRA en krijgt een voldoende. Het review-team adviseert het bestuur om aan u het SRA-lidmaatschap te verlenen. Dit advies is een belangrijke input voor de besluitvorming, maar geen garantie. Het bestuur kan ook andere punten meenemen in de afweging. U wordt door het bestuur schriftelijk van het besluit op de hoogte gesteld.

2. U voldoet nog niet helemaal aan de eisen…

U voldoet nog niet geheel aan de eisen van SRA. Het reviewteam heeft echter het vertrouwen dat dit binnen een redelijke termijn wel het geval zal zijn. In deze situatie blijft u in de ballotageprocedure. U valt echter vanaf dat moment wel onder de contributieplicht. Er wordt binnen uiterlijk 1 jaar een vervolgreview uitgevoerd. De kosten van de review worden aan u doorbelast.

Het reviewteam zal om een plan van aanpak vragen. Hierin moet u laten zien hoe de aandachtspunten opgepakt zullen gaan worden.

3. U voldoet niet aan de eisen…

Helaas: wanneer de commissie van mening is dat uw interne kwaliteit onvoldoende is voor het SRA-lidmaatschap, kunt u geen lid worden.

Stap 4: U bent lid, en nu?

Nadat het bestuur uw lidmaatschap officieel heeft goedgekeurd, blijft SRA verantwoordelijk voor uw collegiale toetsingen. U wordt van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld wanneer er een review plaats gaat vinden. De datum waarop de toetsing plaatsvindt bepaalt SRA.

Bij hoge uitzondering kan de review, in overleg met de regiocoördinator, verplaatst worden naar een andere datum. Bij de uitnodiging van de toetsing wordt een checklist en een verklaring toegezonden. U wordt gevraagd ter voorbereiding voor de reviewers de stukken (checklist) + de verklaring uiterlijk twee weken van tevoren aan het SRA-bureau te retourneren.

Kosten SRA-lidmaatschap

Per 1 september 2020 is de contributie als volgt samengesteld: alle vennoten/directeuren alsmede de RA- en AA medewerkers en fiscaal medewerkers/NOB-leden zijn contributieplichtig.

  • Voor de eerste 4 contributieplichtigen wordt € 1.315 p.p. gerekend, en
  • voor alle resterende contributieplichtigen € 365 p.p.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de het SRA-lidmaatschap, neem dan contact op met:

Mieke-Meijer

Mieke Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E mmeijer@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren